Happy Birthday tText Others ฝากเงินธนาคารไหนดี และ ฝากที่ไหนปลอดภัยสุด?

ฝากเงินธนาคารไหนดี และ ฝากที่ไหนปลอดภัยสุด?

ฝากเงินธนาคารไหนดี และ ฝากที่ไหนปลอดภัยสุด?

ทุกคนที่มีเงินเก็บ ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ก็ย่อมคาดหวังความปลอดภัยสูงสุดของเงินก้อนนั้น การฝากเงินไว้ที่ธนาคารปลอดภัยแค่ไหน หากธนาคารล้มขึ้นมาล่ะ เราจะได้เงินคืนมั้ย ?

มาทำความรู้จัก “สถาบันคุ้มครองเงินฝาก” หรือ DPA ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการ “กองทุนคุ้มครองเงินฝาก” กองทุนที่จะช่วยให้เราสบายใจในการฝากเงินมากขึ้น ไปดูกันว่า “กองทุนคุ้มครองเงินฝาก” ทำงานยังไง คุ้มครองอะไร คุ้มครองเท่าไหร่ แล้วเราควรต้องบริหารจัดการเงินฝากยังไงให้ได้รับความคุ้มครองสูงสุด

ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง คือ เงินฝากที่เปิดไว้ที่สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก เป็นเงินสกุลบาทและเป็นบัญชีเงินฝากภายในประเทศ ในปัจจุบันมี 5 ประเภท ได้แก่

เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ
บัตรเงินฝาก
ใบรับฝากเงิน

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือเงินฝากบางประเภทไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น

เงินฝากประเภทที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
เงินลงทุนในตราสารต่าง ๆ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หน่วยลงทุน (SSF, RMF)
เงินฝากในสหกรณ์
แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
ผลิตภัณฑ์ประกันประเภทออมทรัพย์ ที่ออกโดยบริษัทประกัน
สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)

ส่วน สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร หมายถึง สถาบันการเงินที่จัดตั้งเพื่อดำเนิน ธุรกิจเฉพาะสาขาของธุรกิจ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายของสถาบันการเงินนั้น ๆ เช่น บริษัท เงินทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นต้น

ธนาคารเป็นสถาบันการเงินระดับสูงของประเทศที่มีอำนาจและหน้าที่ควบคุมและดูแลการเงินและเครดิต ให้มีความเหมาะสมต่อความจำเริญทางเศรษฐกิจ และความมีเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ
ธนาคารกลาง หมายถึง ธนาคารใด ? ธนาคารกลาง ในประเทศส่วนใหญ่มีกำเนิดมาจากธนาคารพาณิชย์ ที่ได้ตั้งขึ้นและได้ช่วยเหลือรัฐบาลของตนทางด้านการเงินและอื่น ๆ

หน้าที่สำคัญของธนาคารกลาง ได้แก่

1. การออกพันธบัตร
2. การเป็นนายธนาคารของรัฐ
3. การเป็นนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์
4. การเป็นผู้ให้กู้ยืมเงินแหล่งสุดท้าย
5. การจัดระบบการหักบัญชีระหว่างธนาคาร
6. การดำเนินนโยบายทางการเงินและการควบคุมปริมาณเงิน
7. การเป็นผู้จัดการทุนสำรองระหว่างประเทศ

ทำอย่างไรถึงได้รับความคุ้มครองเงินฝาก

การคุ้มครองเงินฝากเป็นนโยบายของภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนผู้ฝากมั่นใจว่าจะได้รับเงินฝากคืนภายใต้วงเงิน และภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด หากสถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครองถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันโดยอัตโนมัติทันทีที่เปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ซึ่งผู้ฝากไม่ต้องดำเนินการใด ๆ และไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง โดยวงเงินคุ้มครองจะคุ้มครองในลักษณะ 1 รายชื่อผู้ฝาก ต่อ 1 สถาบันการเงิน โดยนำเงินฝาก (เงินต้นและดอกเบี้ย) ของผู้ฝากแต่ละราย ในทุกสาขาและทุกบัญชีมาคำนวณรวมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Medical related Marijuana – How Will be Companies Reacting to often the Legalization associated with Medical Medical marijuana?Medical related Marijuana – How Will be Companies Reacting to often the Legalization associated with Medical Medical marijuana?

Medical Pot is presently legal within 14 claims, as well as this Section of Columbia. Several more states are likewise looking at legalizing cannabis for medical employ. However, some people